Metod

planering-fotboll

METODIK
I professionellt socialt arbete krävs metoder att luta sig mot för att kunna erbjuda kvalitativ verksamhet. Eftersom detta är så viktigt för oss vill vi gärna utveckla våra tankar kring hur vi arbetar med miljöterapeutisk arbetsmodell, ADL och lösningsbyggande arbetsmodell.

Miljöterapeutiskt arbetsmodell
Ram och struktur är grunden i allt arbete med våra ungdomar. Ram och struktur skapar tydlighet och kontinuitet och tanken med detta arbetssätt är att ge ungdomarna ro att bearbeta sin asylprocess medan vi ansvarar för att olika kontakter runt ungdomen samt skola och fritidsaktiviteter fungerar. Förutsägbarhet om vad som ska hända varje dag skapar lugn och minskar oron hos ungdomen så hen kan koncentrera sig på skola, fritid och ta in ny information som kan vara viktigt för att trivas och klara sig i det svenska samhället. Ungdomens kontaktperson har som uppgift att se till att ungdomen får rätt information i rätt tid och att försäkra sig om att ungdomen har förstått den information den har fått till sig.

ADL
Som utgångspunkt för att ADL (aktivitet i dagliga livet) och dessa behov använder vi oss av Maslows behovstrappa. Den hjälper oss att förstå och planera för olika omvårdnadsaktiviteter, samt att bemöta ungdomen på den nivå där denne för närvarande befinner sig. Behovstrappan gäller för så väl ADL-träning som stöd i det vardagliga livet gällande ensamkommande barns behov av social träning, boendeträning, skola, sysselsättning samt vidare träning i att ta egna beslut för ett självständigt liv. Vi använder oss av ett material som heter Hitta Rätt som bygger på de sju benen inom BBIC (Barnens behov i centrum) som en del av integrationen.

Behovstrappan har sju steg och det börjar alltid med det viktigaste först, för att sen ta ett steg i rätt riktning uppåt i trappan tills ungdomen når toppen på trappan.

  • Fysiska behov och psykiska behov: Hunger, törst, sömn, hygien m.m.
  • Trygghetsbehov: Säkerhet, skydd från hot och fruktan, säkra gränser och en klar struktur
  • Sociala behov: Kärlek, grupptillhörighet, känna gemenskap och få utbyta känslor
  • Uppskattningsbehov: Självrespekt, bli respekterad, kunna respektera andra
  • Kognitiva behov: Kunskaper, att förstå och kunna tyda omvärlden
  • Estetiska behov: Skönhet, harmoni, kultur och skapande
  • Självförverkligande: Att finna självuppfyllelse

Lösningsbyggande arbetsmodell
Inom Positivum arbetar vi med lösningsfokus som metod och skapar ett gemensamt projekt med ungdomen, där ungdomen själv är experten på att nå sina mål, motivation och tilltro till sina egna lösningar. Samtlig personal inom Positivum har genomgått en grundkurs i lösningsbyggande samtal. Det praktiseras som metod då vi sam skapar med ungdomen för att tillsammans göra målen klara och tydliga och för att ta nästa steg i rätt riktning. Lösningsfokuserade intervjuare/ behandlare arbetar med att utveckla/bygga/ konstruera lösningar. De försöker inte att lösa problemen. Vi arbetar tillsammans med ungdomarna för att beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i framtiden, när det problem som fört dem till samtalet är löst (deras föredragna framtid). Vi arbetar tillsammans om de olika saker de gör som redan fungerar och respekterar deras sätt att göra detta på, och berömmer dem. Vi mäter de framsteg som ungdomarna gör i den riktning som är viktig för dem. Samarbetet förstärks vidare av ett intensivt intresse för de saker ungdomen tycker fungerar, snarare än vad som inte gör det.