CSR-arbete

Vårt CSR-arbete

Vår Vision om att ”vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna” innebär att vi tar ansvar för att de verksamheter vi bedriver är hållbara utifrån sociala såväl som ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Positivumgruppens CSR-strategi omfattar därför hur våra verksamheter påverkar samhället externt. Här ryms exempelvis arbetet med miljöledningssystem, arbetsmarknadsintegrerade satsningar och vår sponsring av ideella föreningar i utsatta områden.

Vår interna CSR-strategin inkluderar vårt arbete för att vara en arbetsgivare som skapar en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare och goda förhållanden för dem som bor på våra boenden, går på vår skola eller på andra sätt kommer i kontakt med oss i Positivumgruppen.

Utifrån FNs 17 mål för global utveckling arbetar vi ständigt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete, vilket gör det till är en fråga om långsiktighet och ett arbete som ständigt skall gå i linje med vår värdegrund.


Värdegrund

Våra värdeord går som en röd tråd genom bolagen och även om verksamheterna skiljer sig åt så skall man alltid känna igen sig i bemötande och hantering av vårt uppdrag.

Kvalitetsmedvetenhet, Flexibilitet och Pålitlighet är det vi har gemensamt.

Varje bolag arbetar separat med vad visionen och värdeorden betyder för just deras unika verksamhet och vi är medvetna om att kultur inte är något som sitter i väggarna utan är det vi varje dag säger och inte säger, gör och inte gör. För oss är det av yttersta vikt att var anställd vet varför hen går till arbetet varje dag och för vilka vi är till för.


Arbetsmiljö

För att kunna prestera bra på arbetet är det en förutsättning att man mår bra och trivs på sin arbetsplats. En god arbetsmiljö̈ är förutsättningen för detta. Arbetsmiljö är därför en strategisk fråga för Positivum Vård och behandling.

Mål
Vårt mål är att skapa säkra och bra arbetsplatser såväl fysiskt som psykosocialt, med tydliga krav och förväntningar, möjlighet till utveckling för våra chefer och medarbetare, samarbete i fokus och ett lyhört ledarskap för att alla skall ha goda förutsättningar för att skapa balans mellan arbetsliv och fritid.

Arbetsmiljöansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön genom att bland annat se till så att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. I Positivumgruppen samverkar både arbetsgivare och arbetstagare för att åstadkomma en god arbetsmiljö̈. Genom att följa vårt årshjul för arbetsmiljöarbetet, förtydliga ansvar samt att noga och kontinuerligt riskbedöma våra verksamheter förebygger vi ohälsa och skador.

Hot och våld

  • På de arbetsplatser där hot och våld kan förekomma ska det finnas ett förebyggande arbete för att förhindra hot och våld.
  • Personal ska ha tillräckliga kunskaper och en handlingsberedskap för att hantera uppkomna situationer.
  • Chef och personal ska känna till och använda den rutin för trygghet och säkerhet på arbetsplatsen som finns.

Förbud mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier
Positivumgruppen tar som arbetsgivare avstånd från all form av diskriminering och kränkande särbehandling
Inom Positivumgruppen verkar vi för en arbetsmiljö med respekt för olikheter och för en ömsesidig, öppen och rak kommunikation.
Diskriminering och kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och arbetet ska därmed planeras och organiseras så att det så långt som möjligt förebyggs.
Ett särskilt ansvar vilar på ledningsfunktionen, som ansvarar för att utveckla arbetsmiljön, samt att i ett tidigt skede agera, så att diskriminering och kränkande särbehandling inte uppstår.


Mångfald och jämställdhet

Positivumgruppen är en inkluderande arbetsgivare där vi är övertygade att mångfald är avgörande för trivsel och koncernens utveckling.
Vi är måna om att ge alla medarbetare rättvisa förutsättningar och arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering.

Diskriminiering
Diskriminering definieras enklast som ”olika behandling av lika fall” dvs att en person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation (DO). Om diskrimineringen sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder är den dessutom olaglig. Detta gäller både direkt och indirekt diskriminering. även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Jämställdhet
Män och kvinnor skall ha samma möjlighet och vi strävar efter en jämn könsfördelning i antalet kvinnor och män i våra verksamheter. Vi värnar också om den så kallade kvalitativa jämställdheten vilket innebär att både mäns och kvinnors kompetens, åsikter och erfarenheter tas tillvara på liknande sätt och har samma möjlighet att påverka våra verksamheters utveckling


Ekonomisk Hållbarhet

För oss är värderingar allt och det visar sig inte minst i hur vi väljer att göra affärer. Vi gör affärer utifrån en strikt etisk kod med fokus på dem vi är till för. Vi är emot all form av korruption och för oss är det självklart att vår kvalitet möter och helst överträffar våra kunders förväntningar.
Positivumgruppen har också ett ansvar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som gör oss lönsamma. Detta är en förutsättning för långsiktighet i både vårt interna och externa CSR-arbete. Om vi inte skapar lönsamhet kan vi inte garantera trygghet för vare sig för våra medarbetare eller en kvalitativ verksamhet för dem vi är till för.

För oss är det också viktigt att också ge tillbaka till samhället genom att via vår Idrottsförening IF Positivum sponsra behjärtansvärda projekt och aktiviteter.
T.ex.
Badbussarna till djursjön
Barnens Jul

Vi är också noga med var vi lägger våra pengar vid t.ex. konferenser då vi väljer leverantörer vars värderingar vi delar. Till exempel försöker vi så ofta som möjligt förlägga konferenser och kickoffer till det natursköna ågrenska på Lilla Amundön


Miljö

Vi har alla ett ansvar för vår planet och Positivumgruppen strävar efter verksamheter som är hållbara utifrån ett miljöperspektiv. Vi skall alltid sträva efter att ställa allt högre miljökrav på oss själva och på våra leverantörer.

Positivumgruppen skall hushålla med resurser och verka för att minimera våra verksamheters miljöpåverkan. Vi ser över våra vardagliga miljöåtgärder som att ställa krav på källsortering, återbruk samt att minska våra biltransporter till förmån för resfria arbetssätt som till exempel digitala möten. När vi använder bilar skall dessa vara klassade som miljöbilar. Vi skall arbeta för att minska matsvinnet i våra verksamheter och öka användningen av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. Positivumgruppen ansvarar för att alla medarbetare får information om hur vi i vår vardag kan minska vår klimatpåverkan.

Läs mer om Positivums Cykelmeksprojekt för återbruk och gemenskap och Aniaragymnasiets klimatvecka.