Skyddat boende


Villa Förtroligheten

Vi vill skapa professionella relationer genom trygghet, respekt och omsorg. Genom det vill vi motivera och stärka kvinnorna till att leva ett liv utan våld.

Villa Förtroligheten har funnits sedan 2005 och är ett skyddat boende med säkerhetsklass 3 för våldsutsatta kvinnor med eller utan medföljande barn. Vi vänder oss till kvinnor från 21 år och uppåt, som är i behov av skydd. Vi kan ta emot placeringar dygnet runt, årets alla dagar då boendet alltid är bemannat. Villa förtroligheten är ett drogfritt boende.

Villa Förtroligheten erbjuder ett tryggt boende med helpension i en lugn miljö mitt i ett villaområde. Huset består av stora gemensamma sällskapsrum, stort lekrum samt en trädgård att njuta av för både stora och små. Boendet har 13 rum av varierande storlek inredda för att skapa en trivsam och ombonad atmosfär. Huset har Tv-övervakning och samtlig personal bär personlarm som är direktkopplat till larmcentral.

 

Bemanning
Förtroligheten är bemannat dygnet runt med kompetenta skyddspedagoger som samtliga har relevant eftergymnasial utbildning och god erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Barn på Villa Förtroligheten har tillgång till en utbildad barnpedagog två förmiddagar i veckan samt barnstund med skyddspedagog en kväll i veckan. Vi har en erfaren barnsamordnare på plats blandade tider vardag, kväll och helg samt tillgång till legitimerad barnmorska. Samtlig personal utbildas i HLR, Lågaffektivt bemötande, Traumamedveten omsorg, MI och KBT. All personal har även utbildning i och genomför ”SARA V3”. Det är en metod för att utreda risken för fortsatt partnervåld.

 

Stödet På Villa Förtroligheten
Varje kvinna tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonen erbjuder stödjande samtal varje vecka samt upprättar en genomförandeplan utefter inkommet uppdrag från socialtjänsten. Boendets personal upprättar alltid en säkerhetsplanering med kvinnorna utefter deras individuella förutsättningar och behov. Säkerhetsplaneringen är ett levande dokument.

Verksamheten erbjuder:

 • Kontaktperson
 • Barnsamordnare
 • Barnpedagog på plats 3 dgr i veckan med fokus på medföljande barns aktivitet och sysselsättning.
 • Säkerhetsplanering
 • Stödjande samtal
 • FREDA
 • SARA V3
 • Trappansamtal
 • Patriark
 • Juridisk rådgivning
 • Stöd till sysselsättning genom vår utbildnings- och arbetsmarknadsenhet
 • Hämtning efter överenskommelse
 • Boskola varje helg
 • Tillgång till legitimerad barnmorska

Barn på Villa Förtroligheten
På vårt skyddade boende möter vi barn som på olika sätt upplevt våld och ofta befinner sig i en akut krissituation. Barnsamordnarens uppdrag är att vara en trygg vuxen som erbjuder dessa barn en möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och ge dem en chans att bli sedda utifrån deras egna förutsättningar. Vi vill att det ska vara begripligt för barnen som bor hos oss varför detta sker och också vad denna tillfälliga boendeform innebär. Vår barnsamordnare är utbildad i samtalsmetoden Trappan.

Vi är måna om att kvinnans ärende ska kunna drivas framåt. Därav kan vi avsätta personal enligt överenskommelse med socialtjänsten i syfte att passa medföljande barn dagtid under planerade möten där mamma deltar. Detta gör vi när verksamheten tillåter.

Boendet har ett samtalsrum/studierum där medföljande skolbarn är välkomna att i lugn och ro fortsätta sitt skolarbete under tiden för familjens boendeplacering. Boendet har god kontakt med en lokal skola varvid det i särskilda fall kan finnas möjlighet för medföljande barn att få tillgång till grundskola härvid. För äldre barn finns möjlighet till individanpassad gymnasieutbildning.

Hälsofrämjande aktiviteter
Vi anser att det är viktigt med positiva avbrott i vardagen. Vi erbjuder kvinnorna hälsofrämjande aktiviteter på boendet så som Yoga/meditation, massage och trädgårdsskötsel/odling. Vi försöker också att hinna baka tillsammans.

Vi tycker också det är viktigt att uppmärksamma årets högtider och att fira kvinnorna och barnens födelsedagar.

Kontakt
031-83 10 00
vf@positivum.se


Skyddat boende med individanpassat stöd för personer som vill lämna en kriminell livsstil

PositivumGruppen erbjuder skyddat boende med individanpassat stöd för personer som vill lämna en kriminell livsstil. Insatsen riktar sig till vuxna individer från 21 år och uppåt med skyddsbehov som vill lämna en kriminell livsstil och är en möjlighet att frivilligt förändra riktningen i sitt liv för den som är villig att anstränga sig och ta ansvar för sin situation.

PositivumGruppen är verksamma inom socialt arbete och utbildning och arbetsmarknad. Genom våra verksamhetsområden erbjuder vi kvalificerade sociala insatser och utbildning eller arbetsmarknadsinsatser. PositivumGruppen har ett samarbetsavtal med SamjobbGruppen där alla våra klienter erbjuds sysselsättning. PositivumGruppen har ramavtal med över 150 olika kommuner inom olika verksamhetsområden.

Bland personalen finns en stor spetskompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som vill lämna en kriminell livsstil, olika slags drogproblematik och psykisk ohälsa.

Insatsen engagerar klienten i en ansvarstagande samarbetsprocess i syfte att nå målen i vårdplanen.
Genom kartläggning av klientens situation och historia säkerställer vi att klienten ges möjlighet att identifiera alla livsområden som påverkats av dennes kriminella livsstil. Detta för att det individanpassade stödet och genomförandeplanen ska kunna bli så anpassad och effektiv som möjligt, både på kort- och lång sikt.

Med hjälp av motiverande och pedagogiska stödinsatser förmedlas kunskap och inblick om individen och dennes livssituation. Klienten får lära sig att identifiera, utmana och hantera personlighetsdrag och individuella livsstilsfaktorer som bidrar till eller understödjer benägenheten att begå kriminella handlingar/antisocialt normbrytande beteende samt hur dessa kunskaper och insikter kan tillämpas för att lämna en kriminell livsstil och stärka sina möjligheter och förmåga att ingå i samhället.

Resurspersonen är även ett stöd för klienten i kontakten med handläggare och tjänstemän och kan verka som en brygga mellan dem. Allt stöd sker individuellt och under insatsen deltar klienten i individuella möten med personal.


Kontakt
Telefon: 0700-436364
E-post: info@positivum.se