Familjehem

Positivum vård & behandlings familjehemsenhet arbetar med barn och ungdomar i åldern 0 – 21 år. Familjehemmen är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar eller som kommit till Sverige utan sina familjer. Vi arbetar med konsulentstödd familjehemsvård vilket innebär en tryggare och stabilare placering för den unge, då familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöttning av våra konsulenter. Positivum vård & behandling riktar sig till hela Sverige som upptagningsområde och familjehemmen finns i Västra Götaland, Halland och Skåne.

  

Jourhem

Vi har även familjehem som har möjlighet att ta emot akuta placeringar i form av jourhemsplacering.

Vår process

I Positivum Vård och behandling rekryterar, utreder och utbildar vi våra familjehem för att ge dem en stabil grund att stå på för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Våra familjehem utreds enligt BRA –fams bedömningsinstrument samt Kälvestens utredningsmetod. Positivum vård & behandling genomför lämplighetsbedömningar vid placeringsförfrågningar för att kunna matcha placeringen och familjehemmet på bästa möjliga sätt för att minimera riskerna för sammanbrott och utsätta barnet/ den unge för ytterligare separationer.

Hur vi utreder familjehem

Att bli familjehem hos Positivum Vård och behandling är en process som är indelad i flera steg.

Steg 1
Kontakt via mail eller telefon, där familjen har möjlighet att beskriva sin livssituation och drivkraft att bli familjehem

Steg 2
Inhämtande av registerutdrag från:

Steg 3
Familjehemskonsulenten träffar familjen hemma för att se hemmet och prata vidare kring hur det är att vara familjehem. Familjen får fylla i socialstyrelsens frågeformulär ”Bra-fam”.

Steg 4
Familjehemskonsulenterna gör en djupintervju enligt Kälvestensmetoden. Intervjun tolkas och återkopplas.

Steg 5
Vi börjar leta efter en lämplig och matchad placering.

Konsulentstöd

Våra familjehem får tillgång till en familjehemskonsulent som, utöver telefonsamtal, handleder minst två gånger i månaden i hemmiljön.

Jourhemsfamiljerna stöttas med handledning varje vecka samt handledning dygnet runt vid behov.

Familjehemskonsulentens uppgift är att stötta familjen i rollen som familjehem. Genom handledning ges möjlighet att bearbeta påfrestande upplevelser i rollen som familjehem samtidigt som det ger utrymme för att reflektera kring mer vardagliga problem.

Familjehemskonsulenten fungerar som ett bollplank och stöd under kontorstid. Kvällar och helger finns en beredskapsfunktion att vända sig till för hjälp och stöttning

Posititvum vård & behandling låter alla sina familjehem få utbildningar som, ”ett hem att växa i”, Lågaffektivt bemötande och Traumamedveten omsorg.

Ersättning

Arvode: Beskattningsbart där storleken på ersättningen följer den unges behov och insats.

Omkostnadsersättning: Inte beskattningsbar. Detta är pengar som ska täcka utgifter till det familjehemsplacerade barnet för mat, kläder, busskort, aktiviteter och hygienartiklar etc.

Konsulentstödda familjehem med externa insatser

Om barnet / den unge behöver ytterligare insatser men ändå är i behov av att få bo i ett familjehem erbjuder vi externa insatser från vårt öppenvårdsteam. Dessa familjehem får extra förstärkning av våra familjehemskonsulenter i form av handledning veckovis samtidigt som barnet/ den unge får 5 timmar externa insatser av ungdoms- och familjebehandlare.

Familjehemmet står för trygghet omsorg och stabilitet medan de externa insatserna står för ett förändringsarbete. I dessa kraftigt förstärkta familjehem är en förälder hemma på heltid och vi ställer högre krav på föräldrarna, då de unga som placeras här har behov av ytterligare insatser.


Kontakt
Andreas Johansson
070-914 90 54
andreas.johansson@positivum.se

Postadress:
Positivum Vård och behandling
Familjehemsenheten
Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås


VI SÖKER NYA FAMILJEHEM!

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj.

Vi söker familjehem där dessa barn och ungdomar kan erbjudas ett nytt sammanhang med trygga, stabila och kärleksfulla vuxna som har tid, erfarenhet och engagemang att ombesörja dessa barns behov.

Ansök här!