Boende med stöd

Vårt Boende med stöd tar emot vuxna individer, från 21 år och uppåt, där behov kan finnas av stöd med anledning av tex psykisk ohälsa, tidigare missbruksproblematik, samsjuklighet eller utifrån annat behov.

Hos oss bor man själv i en lägenhet som är fullt möblerad och i insatsen ingår strukturerat stöd av kvalificerad boendepedagog. Vi har lägenheter på olika ställen i Göteborgsområdet, Kungsbacka och Varberg.

Vi har också möjlighet att ta emot personer som har ett skyddsbehov och där erbjuder vi larmpaket och strukturerat stöd som också syftar till att stärka personens skyddstänk.

Tillsammans med klienten gör vi inledningsvis en kartläggning av vilka behov som finns. Kartläggningen sker utifrån boende och ekonomi, sysselsättning, fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer.

När man är placerad hos oss finns alltid möjligheten att komma i sysselsättning via Samjobb.

Vi strävar efter individens delaktighet och arbetar därför tillsammans med den klient som i sin nuvarande situation har behov av ett boende med stöd. Vilket stöd varje enskild individ behöver skiljer sig åt därför anpassar vi våra insatser för att nå bästa resultat.

Våra boendepedagoger har adekvat utbildning och för oss är ett lågaffektivt bemötande självklart. Personalen har också utbildning i Traumamedveten omsorg, TMO och MI. Kompetens och kunskap finns också kring andra metoder såsom MET och KBT.

     

Kontakt
Sarah Andersson, Enhetschef, Boende med stöd och Villa Bo
0709-536620
sarah.andersson@positivum.se

 

Villa Bo – Kollektivt stödboende för män

Villa Bo är ett kollektiv stödboende för män som är 21 år och uppåt. Boendet är drogfritt och bemannat dygnet runt. Vårt boende har 12 platser. Många som bor hos oss har en beroendeproblematik bakom sig och placering hos oss kan vara ett första steg i målet att upprätthålla drogfrihet. Vårt boende ligger strax söder om Göteborg.

Vårt mål är att skapa en trygg boendemiljö för våra boende för att kunna möjliggöra individens egen förmåga att reflektera över sin livssituation och genom oss få stöd och hjälp till förändring så att de kan växa som individer och få ökad livskvalitet.

Varje boende har ett eget möblerat rum och delar toalett, tvättstuga, allrum och kök med de andra boende.

Varje morgon serveras frukost på fasta tider och kvällsmat på kvällen. Det finns också möjlighet att köpa enklare lunch och middag till självkostnadspris. Vi stöttar också i matlagning om det är önskvärt i vårt gemensamma kök.

I boendet bjuder vi in till gemensamma aktiviteter såsom matlagning, bakning, spelkvällar mm. Vi har veckovisa husmöten för att våra boende ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av boendet i den mån det är möjligt.

Vi arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och upprättar tillsammans med den boende en genomförandeplan som följs upp i kontaktmannasamtal. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut beroende på individens behov. ADL träning ingår utifrån den boendes behov och vi ger stöd i att etablera och upprätthålla vårdkontakter, tex med placerande socialtjänst och för den enskilde viktiga vårdkontakter.

Utandningsprov och drogtest kan ske vid misstanke om drogpåverkan.

På Villa Bo finns personal med adekvat utbildning, stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och sociala svårigheter. Erfarenhet finns också av att arbeta med personer från olika kulturer.

Vår styrka är att vi utgår från ett eklektiskt förhållningssätt vilket innebär att vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar klienten har. För oss är ett nära samarbete med andra aktörer runt den enskilde såsom socialtjänsten, sjukvård mfl en förutsättning för att lyckas i arbetet tillsammans med individen likaså att en hög delaktighet från den enskilde!

Kontakt
Sarah Andersson, Enhetschef,
Boende med stöd och Villa Bo
0709-536620

sarah.andersson@positivum.se