Stödboende

Vi erbjuder stödboenden, målgrupp barn och unga från 16-20 år som:
– tidigare har varit placerade för social problematik.
– lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Verksamheten med tillhörande kvalificerade insatser av ungdoms- och familjebehandlare. Stödboendets personal utgår ifrån förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och MI.

Tillsammans skapar vi förutsättningar till en välfungerande livssituation där målet är ett självständigt liv med goda framtidsutsikter.

Vår arbetsprocess
Alla våra placeringar föregås av en riskanalys där en matchning sker gällande hur individen ska förberedas för insatsen den är i behov av. Vid placering görs genomförandeplan efter att vårdplan inkommit. Grunden till arbetet med riskanalys och kartläggning finns bland annat i 3 kap. 1 § andra stycket SOSFS 2012:11, där det går att läsa att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Utförande
Våra insatser genomförs med perspektivet att det krävs tid för att skapa en hållbar allians som grund i det förändringsarbete vi ska utföra tillsammans med individen. Vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar som den unge har. Fokus är att arbeta med de unga i deras egen miljö, där de kommer fortsätta vara.

Ungdomen får i arbete med ungdomsbehandlare stöd i ADL-träning (All day living), här ingår städning, matlagning, ekonomi, kontakt med myndigheter e.tc. Vi jobbar alltid mot självständighet.

Uppföljning av placeringen görs var 6-8e vecka där vi även överlämnar skriftliga utlåtanden till ansvarig socialsekreterare.

Vad ingår

  • Alla placerade har en ansvarig ungdoms och familjebehandlare samt eventuellt en medbehandlare.
  • Tillgång till personal dygnet runt via jourtelefon.
  • Om behov av behandlingsarbete behövs för att kunna bo på stödboende, har vi tillstånd till öppenvård, där finns möjlighet att köpa öppenvårds timmar där våra ungdoms- och familjebehandlare håller i.

Våra stödboenden
Idag finns det lägenheter i Kungsbacka, Mölndal och Göteborg. Lägenheterna är komplett inredda.

Kontakt
Jessica Rönnerfors
0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se