Stödboende

Vi erbjuder förstärkta stödboenden, målgrupp barn och unga från 16-20 år som:
– tidigare har varit placerade för social problematik.
– lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Verksamheten med tillhörande kvalificerade insatser av ungdoms- och familjebehandlare samt legitimerad psykolog bygger på ett eklektiskt förhållningssätt. Där bygger vi tillsammans med socialtjänst och klient de bästa insatserna utifrån de individuella behov som finns. Verksamheten jobbar med kvalité i fokus därav sker uppföljning och utvärdering med evidensbaserade skattningar. Stödboendets personal utgår ifrån förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och MI.

Tillsammans skapar vi förutsättningar till en välfungerande livssituation där målet är ett självständigt liv med goda framtidsutsikter.

Vår arbetsprocess
Alla våra placeringar föregås av en riskanalys där en matchning sker gällande hur individen ska förberedas för insatsen den är i behov av. Vid placering hos Positivum påbörjas insatsen med en kartläggningsperiod på 6-8 veckor, där evidensbaserade skattningar ingår. Kartläggningen ligger till grund för genomförandeplanen som beskriver insatsens utförande. Grunden till arbetet med riskanalys och kartläggning finns bland annat i 3 kap. 1 § andra stycket SOSFS 2012:11, där det går att läsa att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Utförande
Våra insatser genomförs med perspektivet att det krävs tid för att skapa en hållbar allians som grund i det förändringsarbete vi ska utföra tillsammans med individen. Vi utgår från ett eklektiskt förhållningssätt där vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar som den unge har. Fokus är att arbeta med de unga i deras egen miljö̈, där de kommer fortsätta vara.

Ungdomen får i arbete med ungdomsbehandlare stöttning av såväl samtal som praktiskt stöd. Vi arbetar vid behov med ADL-träning (All day living), här ingår stöd med städning, matlagning, ekonomi, kontakt med myndigheter e.tc. Vi jobbar alltid mot självständighet.

Uppföljning av placeringen görs var 6-8e vecka där vi även överlämnar skriftliga utlåtanden till ansvarig socialsekreterare.

Vad ingår

  • Alla placerade har en ansvarig ungdoms och familjebehandlare samt en medbehandlare. Vid behov finns möjlighet att tillsätta helgpersonal.
  • I dygnsavgiften ingår det upp till 10 timmar strukturerade insatser med ungdoms och familjebehandlaren i veckan, som kan fördelas på veckans alla dagar. Antal timmar kan höjas vid behov.
  • Vid behov finns tillgång till legitimerad psykolog.
  • Tillgång till personal dygnet runt via jourtelefon.
  • Försörjningsstöd ingår i alla placeringar. Övriga kostnader som kan knytas till insatserna och behandlingens utförande täcks utöver försörjningsstödet.

Våra förstärkta stödboenden
Idag finns det lägenheter i Kungsbacka. Lägenheterna är komplett inredda. Vill ungdomen byta ut möbler för att den har något eget eller köper något är det möjligt.

Kontakt
Jessica Rönnerfors
0709535979
jessica.ronnerfors@positivum.se