Stödboende (16-20 år)

Vi erbjuder stödboenden enligt SoL eller LVU, målgrupp barn och unga i ålder 16-20 år som:

  • tidigare har varit placerade för social problematik.
  • lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Stödboendets personal utgår ifrån förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och MI.

Tillsammans skapar vi förutsättningar till en välfungerande livssituation där målet är ett självständigt liv med goda framtidsutsikter.

Vår arbetsprocess
Alla våra placeringar föregås av en placeringsförfrågan och riskanalys, där en matchning sker gällande hur individen ska förberedas för insatsen den är i behov av. På studiebesök går placeringsförfrågan och riskanalys igenom med den unge och socialsekreterare. Grunden till arbetet med riskanalys och kartläggning finns bland annat i 3 kap. 1 § andra stycket SOSFS 2012:11, där det går att läsa att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Vid placering görs inskrivning och genomgång av boendekontrakt, nyckelkvitten, adressändring, GDPR; samtyckesblankett, SBA genomgång bla. Genomförandeplan upprättar efter att vårdplan inkommit.

Utförande
Våra insatser genomförs med perspektivet att skapa en hållbar allians som grund i det förändringsarbete vi ska utföra tillsammans med individen. Vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar som den unge har. Fokus är att arbeta med de unga i deras egen lägenhet.

Ungdomen får i arbete med ungdoms- och familjebehandlare stöd i ADL-träning (All day living), här ingår städning, matlagning, ekonomi, kontakt med myndigheter e.tc. Vi jobbar alltid mot självständighet.

Kontakten med ungdoms- och familjebehandlare kan se olika ut utifrån hur många timmar den unge har per vecka, under de första 1-4 veckor kan dagligen eller flera träffar i veckan ske, fysiskt, via tele eller teams, därefter ske träffar 1-2 gånger i veckan, fysisk eller digitalt, utöver telefonkontakt under vardagar i första hand, helgträffar kan ske undantagsvis. Rapport skickas 1 gång i månaden.

Vi har möjlighet att erbjuda förstärkt stödboende, vilket innebär att den placerade får upp till 10 timmar i veckan. Här ingår en kartläggning under de första 6-8v om socialförvaltningen, AUDIT; DUDTI; ASR, ASQ, Familjeklimat, nätverkskarta och livslinje, som sedan följs upp efter 6 månader eller vi placera utskrivning. Uppföljning av placeringen görs var 6-8e vecka eller enligt annan överenskommelse med socialsekreterare, där vi även överlämnar skriftliga utlåtanden till ansvarig socialsekreterare.

Vad ingår

  • Alla placerade har en ansvarig ungdoms och familjebehandlare samt eventuellt en medbehandlare
  • Tillgång till personal dygnet runt via jourtelefon.
  • Om behov av behandlingsarbete behövs för att kunna bo på stödboende, har vi tillstånd till öppenvård, där finns möjlighet att köpa öppenvårdstimmar där våra ungdoms- och familjebehandlare håller i, alternativt annan personal i koncernen.
  • Möjlighet till skyddspaket i lägenhet och som man bär på sig, utifrån hotbild

Våra stödboenden
Idag finns det lägenheter i Kungsbacka och Mölndal. Lägenheterna är komplett inredda. Det finns inte möjlighet att ha med husdjur.

Kontakt
Imani Haitaeva
Föreståndare
imani.haitaeva@positivum.se

Placeringskoordinator
Ömer Sarac, 0722-383752

Post skickas till:
PositivumGruppen
Att Imani Haitaeva
Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås