Öppenvård

Kvalificerad öppenvård

Vi arbetar med kvalificerat psykosocialt förändringsarbete, enligt evidensbaserad praktik där forskning, beprövad erfarenhet och klienternas uttryckta behov är i fokus.

Behandlingsarbetet runt varje individ och familj utformas i dialog med våra uppdragsgivare och anpassas efter varje individs och familjs unika behov. Beroende på uppdragets omfattning från socialtjänsten så varierar tidsomfattningen per uppdragstyp.

Vi erbjuder behandlingsinsatser till barn, unga och familjer med psykosocial problematik, begynnande drogmissbruk, begynnande kriminellt beteende, anknytningssvårigheter eller integrationsrelaterade svårigheter. Det kan handla om relationssvårigheter, där den unge drar sig undan från sociala sammanhang, inkluderat skola och fritidsaktiviteter, isolerar sig eller umgås i kamratgrupper som uppfattas som problematiska, dels utifrån att det kan förekomma alkohol, droger och normbrytande/kriminellt beteende, dels på grund av att de präglas av allvarliga konflikter. Det kan även handla om att den unge utsatts för mobbing och våld, eller bevittnat våld, i eller utanför hemmet. Det kan förekomma relationssvårigheter inom familjen dvs mellan barn och vuxna, syskon mm. där man behöver stärka deras resurser och utveckla deras kommunikationsmönster.

Integrationsrelaterad problematik kan dels handla om svårigheter att hantera den stress och identitetskris som kan uppstå hos såväl den som befinner sig i asylprocess, som när en person som fått uppehållstillstånd försöker hitta sin roll i samhället. Vi fokuserar på att personenen får en fungerande vardag och kan aktivera sig för att hantera sin tillvaro och finna en identitet i ett nytt sammanhang.

Behandlingsinsatser

Barn 0-3 år: Samspelsbehandling, där insatser för att öka positivt samspel mellan barn och omsorgsperson är i fokus. Stödsamtal med omsorgspersonen för att stärka denne och samspelsbehandling, där barnets signaler påtalas och strategier för att möta dem uppövas tillsammans med omsorgspersonen.

Barn 4-13 år: Främst fokus på hur samspelet i familjen fungerar, där var och en får göra en problemformulering och målbeskrivning. I behandlingsarbetet ingår att hitta gemensam beskrivning och mål att arbeta mot. Enskilda samtal kan förekomma, men har det gemensamma målet i fokus.

Unga 14-20: Enskilda samtal för så väl den unge som för omsorgsperson varvat med gemensamma samtal där man både kan ha gemensamma och individuella mål- och problembeskrivningar att jobba utifrån.

De unga som får behandling utan att familjen är involverad är de som fyllt 18 år. Det kan förekomma att enskilda samtal hålls med barn mellan 13 år upp till 18 år, men då är familjen involverad i behandlingsarbetet och samtal sker på uppdrag av socialtjänsten.

Exempel på metoder och grundläggande förhållningssätt

– Lågaffektivt bemötande
– Traumamedveten omsorg
– KBT (Kognitiv beteende terapi)
– MET (Motivational Enhancment Therapy)
– MI (Motiverande Samtal
– Komet föräldrautbildning
– BOF (Barnorienterad familjeterapi)
– Samspelsobservationer

Vi erbjuder insatser i hemmet eller i våra lokaler, där det finns utrymme för både individuella samtal, familjesamtal och observationer.

Utredning

Vi erbjuder psykosociala utredningar som utgår från den unges livssituation har fokus på barnets behov i centrum, BBIC.

Utredningarna sker i familjens hemmiljö, där även nätverket involveras. Utredningens längd varierar utifrån de frågeställning som ingår i uppdraget & syftar till att komplettera och fördjupa socialtjänstens utredningar.

Behandlare

På Positivum Vård & behandling arbetar ungdoms- och familjebehandlare med adekvat utbildning och stort engagemang.

Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av familjearbete, ungdomsvård och psykiatri med gedigen kunskap om anknytningssvårigheter, trauma, neuropsykiatriska tillstånd, våld i nära relationer, missbruk, kommunikations- och relationsproblem m.m.

I teamet finns även leg.psykolog/leg.psykoterapeut.


Kontakt

Maria Thoresson
Leg. psykolog & Leg. psykoterapeut
Föreståndare för Öppenvården

070-144 67 49
maria.thoresson@positivum.se