Positivum öppenvård och aktivitetscenter

Positivum öppenvård och aktivitetscenter riktar sig till män och kvinnor, 18 år och äldre som befunnit sig i nära anslutning till livsmiljöer som kännetecknas av missbruk/beroende av droger, kriminalitet och normbrytande beteenden och tagit ett frivilligt beslut att leva ett drogfritt och hederligt samt ansvarsfullt liv. Inom Positivum öppenvård och aktivitetscenter råder total drogfrihet och klienten ska vara avgiftad vid inskrivning.
Positivum öppenvård och aktivitetscenter tillhandahåller en daglig struktur och regelbundna aktiviteter med syfte att öka den enskildes förmåga till långsiktig drogfrihet, brottsfri livsstil och individanpassad arbetslivsinriktad stöd i en drogfri miljö.

Vårt behandlingsprogram

Behandlingen utgår från ett pedagogiskt behandlingsprogram som bedrivs dagtid och är schemalagt måndag till fredag mellan 08.00-16.00. För de som är inskrivna i öppenvården ingår frukost och lunch varje dag. Vid inskrivning genomförs en ASI-kartläggning med klienten där denne ges möjlighet att beskriva sina behov liksom egna mål och förväntningar med behandlingen.
Behandlingsprogrammets omfattning och frekvens individanpassas till klientens behov och förmåga. Efter avslutad behandling görs en utvärdering av behandlingen med vägledning av ASI-Uppföljning för att bedöma vilka framsteg klienten gjort. För de klienter som behöver ytterligare tid i öppenvård finns möjlighet att förlänga behandlingen.

Behandlingsmetod

Grunden för vår behandling utgår från ett intensivt och integrerat miljöterapeutisk och motivationshöjande samt stödjande psykosocialt behandlingsförfarande som använder en rad olika behandlingsmetoder.
Vårt behandlingsförlopp är indelat i tre utvecklingsfaser; (1) förbehandling, (2) primärbehandling samt (3) eftervård. Under behandlingsprocessen går klienten igenom dessa tre utvecklingsfaser och beroende på klientens psykosociala förmåga kan tiden i dessa variera från klient till klient.
Behandlingen baseras på bland annat enskilda samtal, gruppbehandling och sociala stödinsatser i en drogfri och ansvarstagande miljö som fokuserar på att öka individens förmågor och möjligheter. Vilket har till syfte att stärka och stödja klientens egna resurser så att denne kan leva ett liv utan droger och kriminalitet. De kognitiva insatser som används fokuserar mest på att hjälpa klienten att få en klarare förståelse för sina problem.

Problemlösande grupp

Under behandlingen ingår klienten i en Problemlösande grupp tillsammans med andra klienter. Den Problemlösande gruppen hjälper klienterna att arbeta som en reflekterande grupp där alla blir involverade i den problemlösande processen. I gruppbehandlingen ingår temaföreläsningar/psykopedagogik vars syfte är att ge kunskap, insikt och förslag på personliga lösningar och handlingar som ökar klientens förmåga att förändra självdestruktiva vanor och fullfölja sin livsstilsförändring.

De teman som lyfts i den problemlösande gruppbehandlingen är bland annat:

  • Återfallsprevention: återfallsprocessen & hur man förhindrar återfall.
  • Livsstilsförändringar: förändringar som krävs för att kunna behålla långsiktig drogfrihet och avhållsamhet från kriminalitet.
  • Stresshantering och känsloreglering.

I gruppbehandlingen ingår individuella uppgifter i form av enskilt arbete med ett individanpassat material med ett pedagogiskt och självevaluerande innehåll som öppnar upp för nya lösningar på klientens livssituation.

Klienten matchas och arbetar med något av eller en kombination av följande arbetsmaterial under behandlingsförloppet:

1. Arbetsmaterial missbruk/beroende
Detta arbetsmaterial riktar sig till personer med missbruk/beroende och lär ut färdigheter som är till hjälp att börja bygga upp en nykter livsstil och utveckla en daglig struktur och regelbundna aktiviteter som bidrar till stabil avhållsamhet från droger. Positivum Öppenvård använder sig av en evidensbaserad modell som beskriver missbruk/beroendetillståndet som ett behandlingsbart primärt och progressivt hälsoproblem.

2. Arbetsmaterial kriminell livsstil
Detta arbetsmaterial riktar sig till klienter med en kriminell livsstil och är utformad för att påbörja en engagerande process som lär klienten att identifiera, utmana och hantera individuella riskfaktorer som bidrar till eller understödjer benägenheten att begå kriminella handlingar/antisocialt normbrytande beteende.

Följande övriga behandlingsmetoder ingår i Positivum öppenvård och aktivitetscenter

Anhörigstöd

För de klienter som önskar involvera sin familj i sin behandlingsprocess erbjuder vi anhörig/familjestöd. Syftet med detta stöd är att ge de anhöriga information, stöd och vägledning då anhöriga har en viktig roll i detta sammanhang. Destruktivt drogbruk och kriminalitet påverkar inte bara den enskilde utan hela familjen.

Integrerad behandling

Vi arbetar utifrån en integrerad behandlingsmodell med utgångspunkten att individer med beroende/missbruksproblematik ofta lider av olika former av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionshinder (Samsjuklighet). Under behandlingsförloppet identifierar vi om klienten uppvisar något av dessa besvär och i dessa fall individanpassar vi ytterligare behandlingen.

Psykopedagogik

Syftet med psykopedagogik är att göra förändringen möjlig och detta görs genom att lära personen de grundläggande kunskaperna om deras huvudproblem. Utan denna kunskap blir de förändringar som krävs för att klienten ska nå sina mål väldigt svåra.

Individanpassade enskilda rådgivningssamtal

Klienten har minst två individanpassade enskilda rådgivningssamtal i veckan men även vid behov med någon av behandlingspersonalen.

Motiverande samtal (MI): Motiverande intervju (MI) handlar om aktivt lyssnade, där det är klientens önskan om förändring som är i fokus.

Motivational enhancement therapy (MET): Huvuddragen i MET används under behandlingsförloppet för att undersöka vilken roll alkohol, droger och kriminalitet haft för klienten. I de enskilda samtalen används MI-samtal för att fortsätta arbeta med förändringsprocessen, där individen befinner sig, och för att göra en plan över nästa steg i processen.

Miljöterapi/Social färdighetsträning: Positivum öppenvård och aktivitetscenter erbjuder en drogfri miljö och gemenskap för att främja en positiv utveckling hos klienterna. Deltagarna lär sig, genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och andra klienter, sociala och praktiska färdigheter som är nödvändiga för att kunna delta i samhället och skapa sunda relationer med andra och sig själv.

RNR modellen (Risk-Behov-Mottaglighet)
RNR modellen används för bedömning och utformning av rehabilitering för personer med en kriminell livsstil.

Kriminalitet som livsstil (KSL)

För de klienter med ett etablerat kriminellt tänkande använder vi delar av behandlingsprogrammet KSL. Syftet med denna slags insats är att identifiera och utmana de kriminella/antisociala tankemönstren.

Fritidsaktiviteter
För de klienter som är inskrivna på Positivum Öppenvård och Aktivitetscenter erbjuds olika slags fritidsaktiviteter i drogfria miljöer och nya sociala sammanhang. Det kan handla om att åka till stranden, grillning eller vistelse i naturen.

Sysselsättning samt jobb och utbildningsaktiviteter
Positivum Öppenvård och Aktivitetscenter har en sysselsättningskoordinator och i samarbete med SamJobb kan erbjuda skräddarsydda insatser för de klienter som står utanför arbetsmarknaden att få en meningsfull sysselsättning samt stöd och hjälp på vägen till ett arbete.

Vår målsättning

Vårt mål är att lära ut grundläggande kunskaper som bidrar till att öka de förmågor som individen måste behärska för att leva ett drogfritt och ansvarsfullt liv, kunna integreras i samhället och på arbetsmarknaden samt utveckla och bibehålla en hälsosammare livsstil. Kärnan i behandlingen fokuserar på att hjälpa klienten att bryta beroendetillståndet och/eller en kriminell livsstil genom att lära ut de verktyg som möjliggör förändringar i tankesätt och livsstil. Vi strävar efter att individanpassa klientens behandling så långt som möjligt efter dennes nuvarande psykosociala förmåga.

 Eftervård

Efter avslutad behandling ingår 6 eftervårdsträffar. Eftervården bedrivs i grupp eller enskilt och bygger på att vi tillsammans med klienten gör uppföljningar av den individuella återfallsförebyggandeplan som denne har med sig från behandlingen.

Ramavtal

Verksamheten har ramavtal med Göteborgs Stad, Ale kommun och kranskommuner.


För mer information om verksamheten eller placeringsförfrågningar

Föreståndare

Soheila Baradaran Tel: 0701446749
Mail: oppenvard@positivum.se
soheila.baradaran@positivum.se

 

Adress och Kontaktuppgifter

Positivum Öppenvård & Aktivitetscenter
Bangårdsvägen 33
428 36 Kållered (tvärs emot pendelstationen)