Positivum öppenvård och aktivitetscenter

Positivum öppenvård och aktivitetscenter tillhandahåller en daglig struktur och regelbundna aktiviteter med syfte att öka den enskildes förmåga till långsiktig drogfrihet, brottsfri livsstil och individanpassad arbetslivsinriktad stöd i en drogfri miljö.
Positivum öppenvård och aktivitetscenter riktar sig till män och kvinnor, 18 år och äldre som befunnit sig i nära anslutning till livsmiljöer som kännetecknas av missbruk/beroende av droger, kriminalitet och normbrytande beteenden och tagit ett frivilligt beslut att leva ett drogfritt och hederligt samt ansvarsfullt liv. Inom Positivum öppenvård och aktivitetscenter råder total drogfrihet och klienten ska vara avgiftad vid inskrivning.

Behandlingsmetod

Grunden för vår behandling utgår från ett miljöterapeutiskt och motivationshöjande samt stödjande psykosocialt behandlingsförfarande som använder en rad olika behandlingsmetoder. Vår behandling består av enskilda samtal, gruppbehandling och sociala stödinsatser i en drogfri och ansvarsfull miljö som fokuserar på att öka individens förmågor och möjligheter. Syftet att stärka och stödja klientens egna resurser så att denne kan leva ett liv utan droger och kriminalitet. De kognitiva insatser som används fokuserar mest på att hjälpa klienten att få en klarare förståelse för sina problem samt i syfte att förändra attityder kring drogbruk och kriminalitet.

Stabilisering- och motivationsgrupp

Även om klient frivilligt vill ingå i ett samarbete kan de fysiska, psykiska och sociala påfrestningarna av dennes livsstil vara så pass stora att de utgör ett hinder och stör/påverkar förmågan att samarbeta efter sin fulla potential.

Många är villiga till förändring men har ej förmågan. Det är därför viktigt att tillsammans med klienten identifiera de behov och insatser som kan höja den biopsykosociala förmågan.
Stabilisering innebär att ge klienten insatser som höjer dennes funktionsförmåga och biopsykosociala stabilitet.

Motivationsgruppen riktar sig till de klienter som initialt har svårigheter att medverka i behandlingsprocessen av olika anledningar. Motivationsgruppen fokuserar på att ge klienten ett utökat stöd som främst består av motiverande och pedagogiska samt självevaluerande uppgifter för att reflektera över sin situation.

Problemlösande grupp

Problemlösande grupp är en icke-konfronterande gruppbehandling som hjälper klienterna att själva hitta svaren på sina problem och därigenom lösningarna. Problemlösande grupp hjälper också klienterna att arbeta som en reflekterande grupp där alla blir involverade i den problemlösande processen.

I gruppbehandling ingår temaföreläsningar vars syfte är att ge kunskap, insikt och förslag på personliga lösningar och handlingar som ökar klientens förmåga att förändra och fullfölja sin livsstilsförändring.

De teman som lyfts i den problemlösande gruppbehandling är bland annat:

 • Återfallsprevention: återfallsprocessen & hur man förhindrar återfall
 • Livsstilsförändringar: förändringar som krävs för att kunna behålla långsiktig drogfrihet och avhållsamhet från kriminalitet.

I gruppbehandlingen ingår även individuella uppgifter i form av enskilt arbete med ett individanpassat material med ett pedagogiskt och självevaluerande innehåll som öppnar upp för nya lösningar på klientens livssituation.

Klienten matchas och arbetar med något av eller en kombination av följande arbetsmaterial under behandlingsförloppet:

1. Arbetsmaterial missbruk/beroende
Detta arbetsmaterial riktar sig till personer med missbruk/beroende och lär ut färdigheter som är till hjälp att börja bygga upp en nykter livsstil och utveckla en daglig struktur och regelbundna aktiviteter som bidrar till stabil avhållsamhet från droger.

2. Arbetsmaterial kriminell livsstil
Detta arbetsmaterial riktar sig till klienter med en kriminell livsstil och är utformad för att påbörja en engagerande process som lär klienten att identifiera, utmana och hantera individuella riskfaktorer som bidrar till eller understödjer benägenheten att begå kriminella handlingar/antisocialt normbrytande beteende.

Alla grupp- och individuella sessioner har samma struktur vilket eliminerar olika stressfaktorer och den rädsla som ofta är förknippad med gruppbehandling. Dessutom är upplevelsen av att “någon talar ner till dig” eller “vet vad som är bäst för dig” inte möjlig. Metoden är strukturerad på ett sådant sätt att den inte ger möjlighet för att manipulation och oärlighet ska kunna få fotfäste.

Följande struktur följs under gruppmötet:

 1. Avslappning: Gruppmötet börjar alltid med avslappning och att klienterna identifierar sin stressnivå.
 2. Respons på förra gruppmötet. Klienterna beskriver:
   • (A) sin stressnivå sedan förra gruppmötet
   • (B) sin funktionsnivå sedan förra gruppmötet
   • (C) vad man har tänkt sedan förra gruppmötet och
   • (D) vad man har känt sedan förra gruppmötet.
 3. Klientundervisning
 4. Gemensam genomgång av problemlösningsövningar eller tema + enskilt arbete med anpassat arbetsmaterial.
 5. Avslutning: Avslutningen formas på ett sätt som hjälper behandlare och klienterna att identifiera framsteg och närvaro i behandlingen. Varje gruppbehandling avslutas med att klienterna får svara på två frågor:
  1. Vad är det viktigaste du lärde dig om dig själv och dina utvecklingsområden under dagens behandling?
  2. hur kan du använda dig av det du lärde dig idag under ditt vidare behandlingsförlopp?

Individanpassade enskilda samtal

Klienten har minst ett individanpassat enskilt samtal i veckan men även vid behov med någon av behandlingspersonalen. Syftet med dessa samtal är bland annat att följa upp klientens framsteg samt aktuella status och ge klienten utrymme för sina individuella behov.

Följande övriga behandlingsmetoder är integrerade i Positivum öppenvård och aktivitetscenter

Motiverande samtal (MI): Motiverande intervju (MI) handlar om aktivt lyssnade, där det är klientens önskan om förändring som är i fokus. Genom öppna frågor och en empatisk, bekräftande hållning, undersöker behandlaren var i en förändringsprocess personen befinner sig, vilka hinder som finns och vad ett första steg mot förändring kan vara.

Motivational enhancement therapy (MET): Huvuddragen i MET används underbehandlingsförloppet för att undersöka vilken roll alkohol, droger och kriminalitet haft för klienten. I de enskilda samtalen används MI-samtal för att fortsätta arbeta med förändringsprocessen, där individen befinner sig, och för att göra en plan över nästa steg i processen.

Miljöterapi: Positivum öppenvård och aktivitetscenter erbjuder en drogfri miljö och gemenskap för att främja en positiv utveckling hos klienterna. Deltagarna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och med andra klienter.

Social färdighetsträning: Positivum öppenvård och aktivitetscenter ger klienten möjlighet att i en drogfri miljö och gemenskap träna på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för att kunna delta i samhället, relation till andra och att kunna delta i gemensamma aktiviteter.

KASAM: Alla våra insatser strävar mot att personen ska uppnå KASAM. Det innebär att personen ska uppleva begriplighet i sin tillvaro och att saker inte bara sker, utan kontroll, att personen ska kunna hantera de problem och hinder som uppstår och känna att det är värt den extra ansträngningen (motivation) för att kunna fortsätta mot det långsiktiga målet och hålla sig kvar när det är uppnått. Om personen upplever att tillvaron och de krav som finns är begripliga och är hanterbara samt att personen själv kan styra över och hantera de situationer som uppstår och de känslor som upplevs, ökar känslan av meningsfullhet.

RNR modellen (Risk-Behov-Mottaglighet)
RNR modellen används för bedömning och utformning av rehabilitering för personer med en kriminell livsstil.

Modellen bygger på tre huvudprinciper:

 1. Riskprincipen som handlar om vem eller vilka det är som ska ges intensiva insatser, anpassat efter nivån av risk för fortsatt brottslighet.
 2. Behovsprincipen som handlar om vad man bör fokusera på i insatserna och det är främst kända dynamiska kriminogena riskfaktorer som i första hand ska bli föremål för behandlingen. Dynamiska och kriminogena riskfaktorer är de aktiviteter/faktorer som ökar sannolikheten för fortsatt antisocialt tänkande och antisocialt beteende (fortsatt kriminalitet).
  Målet för rehabiliteringsinsatserna är att minska individens unika riskfaktorer och stärka dennes skyddsfaktorer.
  Skyddsfaktorer är de insatser som är länkade till aktiviteter som potentiellt kan reducera fortsatt antisocialt tänkande och antisocialt beteende.
 3. Mottaglighetsprincipen som handlar om att anpassa insatserna efter individens unika förutsättningar, kultur, behov och motivation.
  Om man följer alla dessa tre principer: risk, behov och mottaglighet, blir insatserna/rehabiliteringen mer effektiva i jämförelse med att inte följa dessa principer, eller att bara följa en av principerna.

Kartläggning och bedömning (ASI)
I samband med inskrivning i öppenvården görs ett kartläggnings- och bedömningssamtal med klient.

Fritidsaktiviteter
För de klienter som är inskrivna på Positivum Öppenvård och Aktivitetscenter erbjuds olika slags fritidsaktiviteter i drogfria miljöer och nya sociala sammanhang. Det kan handla om att åka till stranden, grillning eller vistelse i naturen.

Sysselsättning samt jobb och utbildningsaktiviteter
Positivum Öppenvård och Aktivitetescenter har en sysselsättningskoordinator och i samarbete med SamJobb kan erbjuda skräddarsydda insatser för de klienter som står utanför arbetsmarknaden att få en meningsfull sysselsättning samt stöd och hjälp på vägen till ett arbete.

Urinprov
Regelbundna urinprov tas på klienten efter överenskommelse med remittent och klient samt vid misstanke. All personal har genom utbildning behörighet att ta urinprov. Verksamheten följer en rutinlista vid varje urinprovstagning för att säkerställa att provet tas på ett så tillförlitligt sätt som möjligt och för att minimera att provet blir kontaminerat eller utsatt för manipulation. Vid behov kan urinprov skickas för verifikationsanalys hos ett ackrediterat laboratorium.


Kontakt

E-post: oppenvard@positivum.se
Telefon: 0701-44 67 49
Bangårdsvägen 31, Kållered
Tvärs över pendel stationen