Positivum HVB Boenden AB

DET HÄR ÄR POSITIVUM HVB BOENDEN AB,
STÖDBOENDE OCH POSITIVUM AB

Vår strävan är att så långt som möjligt likna ett vanligt tryggt hem. Vi har trygga vuxna utbildade behandlare som möter varje ungdoms behov, vi anser att goda relationer är en grundpelare i behandlingsarbetet och det är alltid där vi börjar.


HVB Landa

HVB LANDA Riktar sig till pojkar och unga män från 16 år till och med 20 år med kriminellt beteende i kombination med en drogproblematik.

Drogproblematiken ska inte ha den omfattningen att den unge är i behov av dygnet runt avgiftning eller abstinensbehandling.

Verksamheten kommer att arbeta med struktur, delaktighet, information, samverkan, trygghet och rutiner.

HVB LANDA har 9 platser och är beläget I Hallands Län med cirka 45-60 minuter resetid till Göteborg.


HVB Spero

HVB Spero riktar sig till pojkar och unga män från 16 år till 20 år med kriminellt beteende i kombination med en drogproblematik.

Drogproblematiken ska inte ha den omfattningen att den unge är i behov av dygnet runt avgiftning eller abstinensbehandling.

HVB Spero har 9 platser och är beläget i centrala Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter. Ungdomarna har egna lägenheter med tv, badrum samt tillgång till kök.


Vårt behandlingsarbete

Ungdoms- och familjebehandlare kartlägger hur den unge ser på sig, sin situation, relationer samt vilket nätverk som finns med hjälp av frågor från BBIC:s områden, skattningsformulär, livslinje och nätverkskarta.


Förhållningssätt som används hos i våra verksamheter:

• Lågaffektivt bemötande: Lågaffektivt bemötande förbättrar relationer och ökar tillit eftersom krav, rutiner och förväntningar anpassas efter individens förutsättningar. Syftet är att individen ska uppleva att hen kan påverka sin situation, vilket gynnar samarbete. Det vi gör tillsammans måste vara begripligt för individen. Det betyder inte att det alltid blir precis som individen vill, men att vi lyssnar och försöker hitta en lösning som är begriplig och acceptabel. Begriplighet är viktigt för att en person ska kunna göra det som förväntas och möta de krav som ställs, då det som verkar obegripligt kan vara mycket svårt att göra.

• Traumamedveten omsorg: Traumamedvetet bemötande är ett förhållningssätt som bygger på den australiensiske psykologen Howard Baths teori om att mycket av läkningen kan ske i den personens vardagsmiljö. Teorin bygger på att alla som möter utsatta personer behöver ha traumakunskap som grund, och att Trygghet, Relation och Coping (hanterande) utgör ”De tre pelarna” för att ge personen goda förutsättningar att läka och utvecklas.


Metoder som används hos i våra verksamheter:

• Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteenden som leder till psykiskt obehag eller verkar hindrande i vardagen. En utgångspunkt är att personen gör för mycket av något (exv. oroar sig, tar droger, sitter hemma) eller för lite (Exv. gå till skolan, är avslappnad, skrattar).
• Kriminalitet som livsstil (KSL): Metoden används för att jobba med kriminella tankestrategier, drivkrafter och handlingar. Kriminalitet som livsstil används för att förändra tankar, handlingar och andra överlevnadsstrategier som inte är kompatibla med samhällets regler och normer.
• Motiverande samtal (MI): Motiverande intervju (MI) handlar om aktivt lyssnade, där det är klientens önskan om förändring som är i fokus. Genom öppna frågor och en empatisk, bekräftande hållning, undersöker behandlaren var i en förändringsprocess personen befinner sig, vilka hinder som finns och vad ett första steg mot förändring kan vara.
• Motivational enhancement therapy (MET): I MET använder man MI för att undersöka vilken roll alkohol eller droger spelar för en individ, ur ett socialt, medicinsk och psykologiskt perspektiv. Man gör först en noggrann kartläggning genom intervju och frågeformulär, därefter en återkoppling av kartläggningen. Därpå följer tre MI-samtal för att fortsätta arbeta med förändringsprocessen, där individen befinner sig, och för att göra en plan över nästa steg i processen.
• Miljöterapi: Gemensamt för all miljöterapi är att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos klienterna. Deltagarna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och med andra ungdomar.
• Social färdighetsträning: I social färdighetsträning får personen träna på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för att kunna delta i samhället, relation till andra och att kunna delta i gemensamma aktiviteter.
• Återfallsprevention: Återfallsprevention är en evidensbaserad behandling av missbruksproblematik. Målet är att Uppnå helnykterhet eller reduktion av konsumtion, reduktion av återfall och förbättrad psykisk och social funktionsförmåga. Arbete med missbruk tar tid och ett återfallsprogram genomgås med fördel under 6 månaders tid. Behandlingen utgår från bland annat KBT, motivationshöjande behandling, arbete med copingstrategier.


KONTAKT

POSITIVUM HVB BOENDEN AB, HVB LANDA
Furuhällsvägen 6
439 62 Frillesås

Tel. 0706-542080

Föreståndare
Ömer Sarac
0722-38 37 52
omer.sarac@positivum.se


POSITIVUM AB, HVB SPERO
Rödlönnsgången 42
417 15 Göteborg

Tel. 0730-799860

Föreståndare 
Soheila Baradaran
E-post: soheila.baradaran@positivum.se

Placeringskoordinator
Ömer Sarac, 0722-383752