Positivum HVB Boenden AB

DET HÄR ÄR POSITIVUM HVB BOENDEN AB,
STÖDBOENDE OCH POSITIVUM AB

HVB — UTSLUSS/STÖDBOENDE

Vår strävan är att så långt som möjligt likna ett vanligt tryggt hem. Vi har trygga vuxna utbildade behandlare som möter varje ungdoms behov, vi anser att goda relationer är en grundpelare i behandlingsarbetet och det är alltid där vi börjar.


HVB Landa

Vårt HVB Landa har med 6 platser för endast killar i åldrarna 16 till och med 20.

Det kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, unga som har begått enstaka brott, unga som har provat att ta droger eller har ett hotfullt beteende.

Efter behandling på vårt HVB finns möjlighet till utsluss till stödboende i Kungsbacka,Varberg eller Mölndal.

Vi har specialkompetens inom området kriminalitet i Positivum HVB med personal som har lång erfarenhet och arbetssätt och metoder för att bättre kunna möta, identifiera, hantera och behandla kriminella beteendemönster och normbrytande beteenden.


HVB Frida

Vårt HVB Frida har 9 platser sammanlagt, fördelat på två avdelningar med 6 platser för flickor respektive 3 platser för pojkar i åldrarna 16-20 år med psykosocial problematik.

Det kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, har beteende- och relationsproblem som utvecklats till normbrytande beteenden och utagerande.

Ungdomen kan ha svårt att reglera och uttrycka känslor, hamna i allvarliga konfliktsituationer, dra sig undan, isolera sig, ha tillitssvårigheter och svårigheter att skapa och upprätthålla goda kamratrelationer.

Efter behandling på vårt HVB finns möjlighet till utsluss till stödboende i Kungsbacka, Varberg eller Mölndal.


Positivum HVB Boenden AB

Positivum HVB boenden AB har sammanlagt 5 stödlägenheter vilket möjliggör för utsluss för de ungdomar som är redo att ta nästa steg till självständighet. Utslussen fungerar som en förlängning av den vård och behandling som ungdomen har fått på Positivum HVB. Syftet är främst att få en mjuk övergång från en lång placering på HVB-hem samt att ungdomen skall få stöd i att implementera de nya kunskaper och erfarenheter som han eller hon har skaffat sig under behandlingen.


Vårt behandlingsarbete

Kartläggning: Under placeringens första 6-8 veckor genomförs en kartläggning för att tillsammans med den unge skapa en mer fullständig bild av tidigare upplevelser, livssituation, symtom, fungerande och målbild av placeringen.

Ungdoms- och familjebehandlare kartlägger hur den unge ser på sig, sin situation, relationer samt vilket nätverk som finns med hjälp av frågor från BBIC:s områden, skattningsformulär, livslinje och nätverkskarta.

Positivum psykolog kartlägger klientens psykiska symtom, hur den unge hanterar dessa samt vilka situationer som upplevs svåra för den unge. Psykolog bifogar sin psykologbedömning i ett separat dokument till kartläggningen med den information och bedömning som framkommit.

Skattningsformulär:
• AUDIT och DUDIT
• ASQ (Finns digitalt i Journal digital)
• YSR, upp till 18 år eller ASR, vuxna (Finns digitalt i Journal Digital)
• SCL-90, Symtom Checklist (Görs av psykolog)
• Livslinje
• Nätverkskarta

Behandlande samtal erbjuds ungdomarna 2 gånger i veckan med sin kontaktperson och 1:e behandlare.

Vi anpassar alltid behandlingsarbetet efter vårdplanen från socialtjänsten samt det som framkommit under kartläggningen.


Förhållningssätt som används hos i våra verksamheter:

• Lågaffektivt bemötande: Lågaffektivt bemötande förbättrar relationer och ökar tillit eftersom krav, rutiner och förväntningar anpassas efter individens förutsättningar. Syftet är att individen ska uppleva att hen kan påverka sin situation, vilket gynnar samarbete. Det vi gör tillsammans måste vara begripligt för individen. Det betyder inte att det alltid blir precis som individen vill, men att vi lyssnar och försöker hitta en lösning som är begriplig och acceptabel. Begriplighet är viktigt för att en person ska kunna göra det som förväntas och möta de krav som ställs, då det som verkar obegripligt kan vara mycket svårt att göra.

• Traumamedveten omsorg: Traumamedvetet bemötande är ett förhållningssätt som bygger på den australiensiske psykologen Howard Baths teori om att mycket av läkningen kan ske i den personens vardagsmiljö. Teorin bygger på att alla som möter utsatta personer behöver ha traumakunskap som grund, och att Trygghet, Relation och Coping (hanterande) utgör ”De tre pelarna” för att ge personen goda förutsättningar att läka och utvecklas.


Metoder som används hos i våra verksamheter:

• Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteenden som leder till psykiskt obehag eller verkar hindrande i vardagen. En utgångspunkt är att personen gör för mycket av något (exv. oroar sig, tar droger, sitter hemma) eller för lite (Exv. gå till skolan, är avslappnad, skrattar).
• Motiverande samtal (MI): Motiverande intervju (MI) handlar om aktivt lyssnade, där det är klientens önskan om förändring som är i fokus. Genom öppna frågor och en empatisk, bekräftande hållning, undersöker behandlaren var i en förändringsprocess personen befinner sig, vilka hinder som finns och vad ett första steg mot förändring kan vara.
• Motivational enhancement therapy (MET): I MET använder man MI för att undersöka vilken roll alkohol eller droger spelar för en individ, ur ett socialt, medicinsk och psykologiskt perspektiv. Man gör först en noggrann kartläggning genom intervju och frågeformulär, därefter en återkoppling av kartläggningen. Därpå följer tre MI-samtal för att fortsätta arbeta med förändringsprocessen, där individen befinner sig, och för att göra en plan över nästa steg i processen.
• Miljöterapi: Gemensamt för all miljöterapi är att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos klienterna. Deltagarna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och med andra ungdomar.
• Social färdighetsträning: I social färdighetsträning får personen träna på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för att kunna delta i samhället, relation till andra och att kunna delta i gemensamma aktiviteter.
• Känsla av sammanhang (KASAM): Alla våra insatser strävar mot att personen ska uppnå KASAM. Det innebär att personen ska uppleva begriplighet i sin tillvaro och att saker inte bara sker, utan kontroll, att personen ska kunna hantera de problem och hinder som uppstår och känna att det är värt den extra ansträngningen (motivation) för att kunna fortsätta mot det långsiktiga målet och hålla sig kvar när det är uppnått. Om personen upplever att tillvaron och de krav som finns är begripliga och är hanterbara samt att personen själv kan styra över och hantera de situationer som uppstår och de känslor som upplevs, ökar känslan av meningsfullhet.
• Återfallsprevention: Återfallsprevention är en evidensbaserad behandling av missbruksproblematik. Målet är att Uppnå helnykterhet eller reduktion av konsumtion, reduktion av återfall och förbättrad psykisk och social funktionsförmåga. Arbete med missbruk tar tid och ett återfallsprogram genomgås med fördel under 6 månaders tid. Behandlingen utgår från bland annat KBT, motivationshöjande behandling, arbete med copingstrategier.

Sysselsättningskoordinator

Sysselsättning är en viktig skyddsfaktor för placerade ungdomar på HVB. Tillsammans med sin kontaktperson kommer den placerade ungdomen att identifiera egna färdigheter samt lära nya färdigheter som stärker dem för att kunna komma ut i arbete eller studier. PositivumGruppens strävan är att alla skall kunna ta del av arbetsmarknaden. Alla ungdomar placerade på Positivums HVB skall ha möjlighet till meningsfull sysselsättning och vi börjar med att utreda vilka förberedande insatser ungdomen är i behov av.

På Positivum HVB får alla ungdomar möjlighet att göra en sysselsättningsförberedande screening. Screeningen kommer i sin tur att ge underlag för en individuell insatsplan som hjälper den placerade ungdomen att nå sina mål mot ett självständigt liv i form av studier eller arbete.


KONTAKT

POSITIVUM HVB BOENDEN AB, HVB LANDA
Furuhällsvägen 6
439 62 Frillesås

Tel. 0706-542080

Föreståndare
Seat Andersson
0722-38 37 52
seat.andersson@positvum.se


POSITIVUM AB, HVB FRIDA
Rödlönnsgången 42
417 15 Göteborg

Tel. 0730-799860

Föreståndare 
Botan Tokay
E-post: botan.tokay@positivum.se
Tel. 0730-43 47 67


POSITIVUM HVB BOENDEN AB

TF Föreståndare 
Jalil Charafi
E-post: jalil.charafi@positivum.se
Tel. 0731-532456